آمار منیتوبا 2016

آمار دعوتنامه های صادر شده برای برنامه مهاجرتی کار آفرینی منیتوبا تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۶