گزارش برنامه مهاجرتی کار آفرینی استان منیتوبا تا اکتبر 2015 

تاکنون دولت منیتوبا 220 دعوتنامه برای متاقضیان برنامه کار آفرینی منیتوبا که امتیاز بین 80 تا 98 صادر کرده است.از این 220 دعوتنامه صادر شده  تاکنون 104 نفر برای اقامت دائم برگزیده شده اند که آمار آن در زیر آمده است:

 

نمودار قبول شدگان منیتوبا