دوره بیستم سیستم مهاجرتی فدرال اکسپرس اینتری برگزار شد

اداره شهروندی مهاجرت کانادا اعلام کرد که دوره 20 اکسپرس اینتری در تاریخ 13 نوامبر 2015 (22 آبان 1394) برگزار گردید.در این دوره برای 1506 متقاضی دعوتنامه برای اقدام جهت اقامت دائم کانادا صادر گردید.در ضمن امتیاز قبولی این دوره اکسپرس اینتری با 5 نمره کاهش نسبت به دوره قبل به 484 نزول کرده است.

انتخاب در اکسپرس اینتری

این اولین دوره برگزاری اکسپرس اینتری بعد از انتخاب جاستین ترودو به عنوان نخست وزیر جدید کانادا می باشد.وزیر جدید مهاجرت در این دوره آقای جان مک کالم می باشد که تمرکز خود را بر روی مهاجرت پناهجویان گذاشته است در عین حال ایشان سیستم اکسپرس اینتری را برای جذب نیروی ماهر و مهاجرت اقتصادی یکی از مهمترین راه ها اعلام کرد.

علاوه بر انچه بیان شد یکی از سخنگویان اداره مهاجرت کانادا در کنفرانسی که هفته پیش برگزار گردید،خاطرنشان کرد که دلیل افزایش حداقل امتیاز اکسپرس اینتری در دورهای اخیر نسبت به 3 دوره گذشته را می توان به نامزد کردن تعدادی از متقاضیان توسط استانهای مختلف در کانادا نسبت داد که باعث این افزایش امتیاز گردیده اند.