مجارستان

بوداپست ، پایتخت مجارستان است. مهاجرت و اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در مجارستان انکانپذیر است