mon project

برنامه نیروی متخصص کبک که در تاریخ 24 خرداد 1395 با ظرفیت 5000 نفر بازگشایی شده بود ظرف مدت کوتاهی 5000 متقاضی خود را دریافت کرد و تکمیل ظرفیت شد. این برنامه در ساعت 8:30 صبح به وقت مونترال در کانادا باز و در ساعت 1:02 بعد از ظهر بسته شد.

کسانی که تا به حال اقدام به باز کردن حساب کاربری نکرده اند می توانند با تماس با آدیونا از نحوه باز کردن حساب و روند مهاجرت از طریق برنامه کبک آشنا شوند و در تاریخ بعدی که برنامه باز می شود اقدام به ارسال پرونده نمایند. ظرفیت دوره جدید نیز 5000 متقاضی خواهد بود.