برنامه کارآفرینی

نواسکوشیا

VS

برنامه کارآفرینی

منـیــتوبا

VS

برنامه کارآفرینی

پــرنـس ادوارد

فاکتور نواسکوشیامنیتوباپرنس ادوارد
حدقل دارایی 600 هزار دلار کانادا (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی دارد)350 هزار دلار کانادا (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی ندارد)600 هزار دلار کانادا (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی دارد)
سابقه مالکیت کسب و کار حداقل 3 سالحداقل 3 سالحداقل 1 سال در 5 سال گذشته
سابقه مدیریت کسب و کار حداقل 5 سال در 10 سال گذشتهحداقل 3 سالحداقل 1 سال در 5 سال گذشته
حداقل سطح زبان انگلیسی حداقل CLB 5نداردحداقل آیلتس 4
حداقل تحصیلاتدیپلم (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی دارد)دیپلم (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی ندارد)دیپلم (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی ندارد)
ایجاد شغلحداقل 1 شغل برای فرد کاناداییحداقل 1 شغل برای فرد کاناداییحداقل 1 شغل برای فرد کانادایی
سفر اکتشافی امتیاز ندارد 15 امتیاز داردبدون امتیاز ولی ضروری برای مصاحبه
حداقل مقدار سرمایه گذاری در کسب و کار در کانادا150 هزار دلار کانادا 150 هزار دلار کانادا150 هزار دلار کانادا
ودیعه تضمین اجرای کسب و کار ندارد100 هزار دلار کانادا200 هزار دلار کانادا
نوع ویزا ویزای کاری که بعد از 2 سال به اقامت دائم تبدیل می شوداقامت دائم در هنگام ورود به منیتوبااقامت دائم در هنگام ورود به پرنس ادوارد
طرح توجیهی کسب و کار ( business plan )قبل از مصاحبه نیاز دارد قبل از مصاحبه نیاز داردبعد از مصاحبه نیاز دارد
مصاحبه مصاحبه به صورت حضوری در اداره مهاجرت نواسکوشیا در کانادا مصاحبه در تهران در شرکت آدیونا یا به صورت تلفنی مصاحبه به صورت حضوری در اداره مهاجرت پرنس ادوارد در کانادا
هزینه دولتی ثبت نام ندارد2500 دلار کانادا10000 دلار کانادا
هزینه های جانبی نا زمان صدور ویزا 1- هزینه ترجمه مدارک1- هزینه ترجمه مدارک1- هزینه ترجمه مدارک
2- هزینه ارزیابی دارایی ها2- هزینه ارزیابی دارایی ها2- هزینه ارزیابی دارایی ها
3- هرینه حسابرسی مالی کسب و کار در ایران 3- هرینه حسابرسی مالی کسب و کار در ایران 3- هرینه حسابرسی مالی کسب و کار در ایران
4- هزینه تحقیق و نوشتن طرح توجیهی کسب و کار4- هزینه تحقیق و نوشتن طرح توجیهی کسب و کار4- هزینه تحقیق و نوشتن طرح توجیهی کسب و کار
5- هزینه ارزیابی مدارک تحصیلی 5- هزینه مشاوره وکیل بیزینسی و حسابدار در طول سفر اکتشافی ( ساعتی بستگی به سوالات متقاضی )5- هزینه مشاوره وکیل بیزینسی و حسابدار در طول سفر اکتشافی ( ساعتی بستگی به سوالات متقاضی )
6- هزینه بررسی Business plan توسط اداره مهاجرت نواسکوشیا
زمان تقریبی صدور نامه قبولی استانی ( provincial Nomination )بر حسب تجربه آدیونا 8 تا 12 ماهبر حسب تجربه آدیونا 4 تا 6 ماهبر حسب تجربه آدیونا 8 تا 12 ماه
مزایای برنامه 1-       عدم نیاز به ودیعه1-       اخذ اقامت دائم هنگام ورود به کانادا1-       اخذ اقامت دائم هنگام ورود به کانادا
2-       عدم نیاز به سفر اکتشافی2-       مصاحبه در تهران یا تلفنی2-       حداقل نمره زبان پایین
3-       بدون هزینه ثبت نام دولتی3-       پروسه سریع3-       سیستم امتیاز بندی آسان
4-       حداقل نمره زبان پایین4-       عدم نیاز به سفر اکتشافی
5-       عدم نیاز به ارزیابی املاک در کانادا5-       نیاز به سابقه کار کمتر
معایب برنامه 1-       عدم صدور اقامت دائم هنگام ورود به کانادا1-       مبلغ ودیعه 100 هزار دلاری1-       مبلغ ودیعه 200 هزار دلاری
2-       نیاز به ایجاد کسب و کار و مدیریت فعال آن2-       سیستم امتیازبندی مشکل2-       ارائه طرح توجیهی کسب و کار پس از مصاحبه