اصلی ترین عامل رشد جمعیت در مناطق شهری کانادا چیست؟

23 فوریه 2016|اخبار, کانادا|

بر طبق آمار سرشماری ، مهاجرت به عنوان اصلی ترین عامل رشد جمعیت در مناطق شهری کانادا می باشد نتایج اداره آمار کانادا بیانگر این مطلب است که مهاجران بین المللی اصلی ترین منبع افزایش جمعیت در سرشماری مناطق شهری ، به ویژه در غرب کانادا می باشند .این مطالعه سالهای 2014 و 2015 در زیر نظر می گیرد. اگرچه مهاجرت عامل 60% افزایش جمعیت در مناطق شهری کانادا بوده است ولی این رقم نسبت [...]