امتیاز بندی و تعداد skill select استرالیا

امتیازبندی متقاضیان دعوت شده و تعداد آن‌ها در 8 ژانویه 2016 در گراف زیر آمده است