شهروند ایرانی با  هفت سال  سابقه مدیریت طراحی و بازسازی خانه بوده و در سال 2022، او یک قرارداد استخدام با یک شرکت ساختمانی در ونکوور به عنوان سازنده منزل مسکونی امضا کرد. وظایف و مسئولیت‌های شغل شامل برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برنامه‌های کار، انتخاب و استخدام زیرمجموعه‌های تجاری و مدیریت بودجه بود.

شرکت ساختمانی یک ارزیابی مثبت اثرات بازار کار (LMIA) دریافت کرد و به ثبت رسید تا متقاضی خارجی کار موقت را در بریتیش کلمبیا استخدام کند. سپس او در چارچوب برنامه کارگر خارجی موقت (TFWP) درخواست مجوز کار داد. به عنوان بخشی از این درخواست، نتایج آزمون زبان IELTS را با نمره 5 ارسال کرد.

کارشناس امور مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) که به پرونده او اختصاص یافته بود، مجوز کار او را به دلیل توانمندی‌های زبانی‌اش رد کرد. او درخواست بررسی قضایی پرونده مهاجرتی خود در دادگاه کانادا می کند.

او ادعا کرد که برای مجوز کار، “نیاز به زبان” خاصی وجود ندارد. علاوه بر این، افسر مهاجرت توضیح نداده بود چگونه او نتوانسته است اثبات کند که قادر به انجام کار مورد نظر خواهد بود و هیچ شواهدی برای تصمیم افسر به این موضوع نبود.

با این حال، دادگاه فدرال تصمیم افسر را تایید کرد.

افسر مجوز کار را بر اساس ماهیت شغل جدید او رد کرد. به گفته افسر، هنگام در نظر گرفتن وظایف و مسئولیت‌های شغل، توانایی زبان  انگلیسی بسیار حیاتی بود.

دادگاه اعلام کرد که افسر به صورت منطقی به نتیجه رسیده بود که او نتوانسته بود این الزامات را با توجه به نمرات “پایین” آزمون IELTS برآورده کند و او هیچ شواهد دیگری برای اثبات توانایی زبانی‌اش ارائه نداده بود.

به علاوه، به گفته دادگاه، نمره کل IELTS 5 نشان دهنده مهارت‌های ارتباطی پایه بود، نه مهارت‌های مؤثر. بنابراین، افسر موجه بود که به نتیجه برسد که شواهد نمره IELTS برای پاسخ به الزامات شغل کافی نیست.

پیامدهای نتیجه این پرونده این است که یک مجوز کار ممکن است بر اساس توانایی زبانی متقاضی رد شود، با وجود اینکه شغل به وضوح الزامات زبانی خاصی نداشته باشد یا اگر کارفرما ارزیابی اثرات بازار کار مثبت دریافت کرده باشد.

در هنگام تکمیل پرونده های مهاجرت، متقاضیان باید اطمینان حاصل کنند که تمام اطلاعات مرتبط را ارائه داده‌اند، شامل هرگونه شواهد مربوط به توانایی زبانی‌شان. بر اساس این پرونده، یک پرونده ممکن است قوی‌تر باشد اگر متقاضی توانایی زبانی خود را فراتر از نمرات آزمون زبان ارائه دهد، مانند تکمیل برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی یا ارائه شواهد استخدام  در شرکت های انگلیسی زبان .